Iskolatörténet

Iskolánk 1967 óta működik. A gimnázium zsúfoltságának enyhítésére 1962-ben határozta el Vác városa egy új, 16 tantermes középiskola létesítését a Géza király téren (jelenlegi Közgazdasági Szakközépiskola épülete). Az iskola 1967 januárjára elkészült, és 1967. július elsején – a gimnáziumból néhány osztály és tanár „átemelésével” – megkezdte működését az önálló, kémia tagozatos gimnázium és kereskedelmi szakközépiskola, a kollégák által legendás igazgatóként emlegetett Ágh Bíró Béla vezetésével. 1969-től 2 első osztállyal beindult az egészségügyi szakközépiskolai képzés is.

1974 szeptemberében indulhatott az utolsó kémia tagozatos osztály, elkezdődött az oktatás a szakmunkások szakközépiskolájában, levelező tagozaton, 3 osztályban.

1978-tól – a levelező tagozatot nem számítva – az iskola tiszta profilú egészségügyi szakközépiskolává alakult. (1982-ben próbaképpen egy egészségügyi szakiskolai osztály is indult, amelyet aztán nem követett több.)

1981 áprilisában nyugalomba vonult Ágh Bíró Béla igazgató úr, őt rövid ideig Bánhidi László követte, majd 1981 augusztusától 1991 augusztusáig Madudák István kapott kinevezést az iskola élére.

1991 szeptemberétől a mai napig Hóringerné Kozák Eszter látja el az igazgatói feladatokat, és 2011. szeptember 1-jétől Ő az intézményvezetője a Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskolának.

1986-ban az iskola új épületbe költözött, amely a városi kórház, a véradó- és a mentőállomás valamint a rendelőintézet mellett van.

1991-ben csatlakozott az iskola az „Emberi erőforrások fejlesztése” világbanki programhoz a 13. (humán) szakmacsoportban, követő iskolaként.

1993-ban minisztériumi engedéllyel egészségügyi technikus (felnőtt szakápoló) képzést is indítottunk.

Az első humán szakközépiskolai osztály 1994 szeptemberében indult. A képzés feltételeinek megteremtéséhez jelentősen hozzájárult az 1995-ben pályázaton elnyert PHARE támogatás (60.000 ECU), melyet eszközvásárlásra, külföldi (Nagy-Britannia, Hollandia) és magyarországi továbbképzésekre használhattunk fel.

Nagy segítség volt ez ahhoz, hogy 1998-ban, a törvényi változások miatt kötelezően előírt szakképzési változásoknak – szakképző évfolyamok érettségi utánra kerülése, felmenő rendszerben kizárólagosan humán szakközépiskolai osztályok indítása, a 9-12. évfolyamon kizárólag szakmai orientációval és alapozással – viszonylag könnyen meg tudjunk felelni.

1996-tól megkezdődött az OKJ szerinti ápoló (54501201) képzés: a 13-14. évfolyam elvégzése után a tanulóink európai normáknak megfelelő, Euroconform képesítést kaptak.

Ezzel egyidejűleg indult meg a felnőttképzésünk a már régebben az egészségügyben dolgozó szakemberek számára, hogy a magasabb szintű végzettség megszerzésével a Kjt. szerinti magasabb (akkori „C”, ma már „E” kategória) nemcsak korszerűbb tudáshoz, hanem némileg magasabb bérhez is juthassanak.

Jelentős változást jelentett az iskola életében, hogy 1996. július 1-től Vác városa megyei fenntartásba adta az intézményt, egyidejűleg – változatlan gazdasági létszám mellett – megkaptuk feladatul az addig gazdaságilag GAMESZ-körbe tartozó Zeneművészeti Szakközépiskola gazdálkodásának intézését is.

1998-tól az iskolarendszeren kívüli képzés bekerült az iskolarendszerbe, és folyik az óta is a jogszabályoktól illetve a beszámítható hozott tudástól függően 1, 1.5, ill. 2 éves, ún. Híd program keretében, levelező tagozaton. A végzősöknek kérésre Europass bizonyítvány-kiegészítőt adunk, magyar és általában angol és/vagy német nyelven, mert – különösen a fiatalok - külföldi munkavállalásra készülnek, az ottani jobb anyagi és erkölcsi megbecsülés reményében.

1998-ban bővítettük a választható szakmák körét: elindult az első egészségügyi operátor osztály (OKJ 52464101) a végzős (1994-ben indult) humán osztályunk számára, a beszámítható szakmai tartalomnak köszönhetően 1,5 éves időtartammal. (Majd a szomszédos kórház kérésére esti tagozaton is megszerveztük a képzést, 2 éves formában.)

Szintén 1998-tól, az elfogadott új pedagógiai programunknak megfelelően indultak, felmenő rendszerben a humán szakközépiskolai osztályaink, ahol a 9-10. évfolyamon a közismereti tárgyak mellett szakmai orientáció (kommunikáció, pályaorientáció, önismeret, egészségtan), a 11-12. évfolyamon pedig szakmai alapozás van (gondozástan, emberi test, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, mentálhigiéné, környezettan, társadalmi környezet, életmód). A közismereti tárgyak közül az egyik osztályunkban a magyar és a történelem, a másikban az idegen nyelv és az informatika, a harmadikban a testnevelés kapott többletóraszámot. A képzés kisebb-nagyobb módosításokkal azóta is így folyik, bár pedagógiai programunkat jogszabályi előírások és változások miatt többször is módosítanunk kellett.

1998-ban vettük fel a kapcsolatot a BMIK-val (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ), bővült a képzési kínálatunk a szakképzetlen, de évek óta szociális otthonokban dolgozók számára szervezett 2 éves, OKJ 33893302 szociális gondozó képzéssel. 2004-ben a BMIK helyett a váci Életút Alapítvány lett a partnerünk. Ők nem csak szociális gondozókat, hanem dajkákat is képeztek szakembereink közreműködésével.

A szociális képzés lehetősége – magasabb szinten – 2000-ben alapító okiratunkba is belekerült (szociális gondozó és szervező OKJ 54 893303).

2004-től iskolánk is azonnal élt a törvény biztosította lehetőséggel, mi is indíthattunk nyelvi előkészítő évfolyamot. (Innentől ezek a „C” osztályok) A beiskolázás a nyelvi előkészítőre 2004-től 2011-ig folyamatos volt.

Napjainkra mind a piaci igények, mind a jogszabályi környezet megváltozott. A 2012/2013-as tanévre - saját akaratunkból - már nem hirdettük meg a nyelvi előkészítőt. A gyermeklétszám csökkenésével a nyelvi előkészítő iránti igény is csökkent irányunkban

2006 szeptemberétől Alapító Okiratunk módosításával lehetőséget kaptunk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására (pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók), majd 2007 szeptemberétől ez bővült az érzékszervi fogyatékkal élő (látássérült, hallássérült) tanulók integrált nevelésére való jogosultsággal.

Egyelőre elsősorban külső szakembereket (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) alkalmazunk bizonyos óraszámban. Egy magyar nyelv és irodalom szakos kolléganőnk fejlesztőpedagógia szakon folytat tanulmányokat. A tantestület közel fele a témának megfelelő 30 órás továbbképzésen vett részt, illetve a szakképzési profilunk miatt tanáraink között van pszichológus végzettségű is.

A következő meghatározó változás iskolánk életében 2009-ben következett be, amikor fenntartónk, Pest Megye Önkormányzata, elsősorban takarékossági megfontolásból megszüntette önállóan gazdálkodó és önállóan működő státuszunkat, a Cházár András TCKI gazdasági központja alá rendelte iskolánk gazdálkodását. Egyidejűleg az addig gazdaságilag iskolánkhoz tartozó Zeneművészeti Szakközépiskola is a Cházár TCKI gazdasági központjához került.

További változást jelent, hogy 2011. szeptember 1-jétől a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola önállósága megszűnt és iskolánk tagintézménye lett.

2012. január 1-jétől iskolánk – mint minden megyei fenntartású oktatási intézmény – megyei fenntartásból állami fenntartásba (a központi költségvetés körébe) került. Az állam nevében eljáró új fenntartónk a PMKH Pest Megyei Intézményfenntartó Központ.

Gyökeres változásokat ígér a 2011. évi CXC., Nemzeti Köznevelési Törvény, valamint a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény.

A változások legnagyobb része 2013 szeptemberétől várható. Visszatér a korábbi érettségi mellett a FEOR számot is adó szakképzés a szakközépiskolákban, új kerettanterv és NAT készül. Születőben vannak a törvények végrehajtásához szükséges rendeletek, amihez kapcsolódóan legkésőbb 2012 decemberéig át kell dolgoznunk a Pedagógiai Programunkat, és végre kell hajtanunk mindazt, amit az új jogszabályok számunkra előírnak.